INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Malarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ADAMUS” ZAOPATRZENIE SALONÓW URODY z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 54, NIP: 6451756743.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

 • pisemnie na adres siedziby tj. „ADAMUS” Zaopatrzenie Salonów Urody ul. Wyszyńskiego 54, 41-940 Piekary Śląskie
 • poprzez e-mail: adamushurt@op.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: Tel. (32) 726 30 41;

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przechowywania: przez okres trwania umowy i doczasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przechowywania przez okres 1 roku po upływnie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przechowywania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przechowywania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
 • oferowania produktów i usług własnych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przechowywania: do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • oferowania produktów i usług własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przechowywania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
 • obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przechowywania:; czas przechowywania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie księgowej, kancelariom prawnym, formom windykacyjnym, obsłudze IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłacznie zgodnie z poleceniem Administratora;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia. Podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI:

W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody).

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


Do góry